Skip to main content

Privacybeleid

Hierin leggen wij uit hoe wij binnen In Scène, en de daaronder vallende handelsnamen Gorry Cleven en WE-ME E-Learning, omgaan met persoonsgegevens.

 

CONTACTGEGEVENS:

In Scène is gevestigd in het Videolab 2.007

Adres:                                   Torenallee 20

Postcode Plaats :              5617 BC Eindhoven

Telefoon/Whatsapp:        06 53 94 41 47

Website:                               www.gorrycleven.com

Mailadressen:                    info@me-we-elearning.com

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u contact deelneemt aan een training, een supervisie-, coach- of therapie traject. Het betreft de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Beroep
 • Naam, contactpersonen opdrachtgever
 • Registratie nummer beroepsvereniging

Algemeen uitgangspunt is het “samen” beslissen over de behandeling, begeleiding.

Bij een therapie traject zal gevraagd worden naar de contactgegevens van de verwijzer. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien het wenselijk is met derden uitwisseling te hebben zal u gevraagd worden een toestemmingsverklaring in te vullen. In principe bent u zelf verantwoordelijk voor alle communicatie met derden. Mocht uitwisseling vanuit In Scène plaatsvinden dan zal overleg hierover plaatvinden.

Uitsluitend op verzoek van de cliënt zal In Scène voortgangsverslagen in overleg opstellen voor huisarts of andere medische diensten.

In Scène legt geen dossier aan van inhoudelijke voortgang. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het reflectieverslagen en zal worden ondersteund in het vasthouden van ontwikkeling en afspraken.

 

Wij verwerken u persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Ten behoeve van WhatsApp, mailen of bel contact
 • U te informeren over wijzigingen van afspraken of contactvorm
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen
 • Om accreditatie punten te verwerken
 • Om te voldoen aan de beroepseisen zoals als gelden binnen de LVSC, NVPA en de FVB

 

BEWAARTERMIJN

In scène bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard
 • Facturen bewaren wij 7 jaar wegens voorschriften vanuit de belastingdienst
 • De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons een andere wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren of beschikbaar te houden. Zoals in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst, WGBO, een termijn van 20 jaar stelt.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In Scène maakt gebruikt van de volgende diensten of -systemen die onderdelen van uw persoonsgegevens inzien of verwerken:

 • Online leeromgeving
 • E-boekhouden, online boekhoudsysteem, nieuwsbrief
 • Rabobank
 • Molly betaaldiensten
 • Arnold van der Waarden, accountant
 • Whatsapp
 • PE-online
 • SKJ-opleidingen
 • LVSC-verklaringen

 

BEVEILIGING

In Scène neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@me-we-elearning.com

In Scène wil u er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder , de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons