3.07: Casus-gerichte intervisie

Stappenplan voor een casus-gerichte intervisie

De casus-gerichte methode is gebaseerd op de eisen van de SKJ op het gebied van reflecteren. 

Reflectie is een vorm van nadenken over het (eigen) handelen in een praktijksituatie, waarvan je kunt leren. Doel van reflectie is het verbeteren van uw professionele handelen, zodat je passendere hulp kunt bieden. Het gaat bij reflectie niet om reflecteren op het proces van de cliënt, maar juist om reflectie op je eigen proces als hulpverlener. Je reflecteert op je eigen handelen en betrekt daarbij de kennis en kunde waarmee je je handelen kunt uitleggen en onderbouwen. Professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) kunnen hierbij helpen. Deze manier van reflecteren ondersteunt uw vakinhoudelijke ontwikkeling.

 Er worden drie dimensies onderscheiden bij het reflecteren in de casus-gerichte methode:

 1. Gebruik ik de juiste methoden, technieken en richtlijnen? Kan ik uitleggen waarom ik iets doe? (Technisch instrumentele dimensie)
 2. Maak ik de juiste (beroeps-ethische) afwegingen? Weet ik hoe deze tot stand komen? (Normatieve dimensie)
 3. Doe ik mijn werk op een manier die bij mij past? (Persoonlijke dimensie)

Deze drie dimensies komen in samenhang aan bod.

De ingebrachte casussen gaan over een dilemma of een vraag omtrent je eigen proces als hulpverlener. Samen reflecteren op het handelen. De kennis en kunde waarmee het handelen uit te leggen en te onderbouwen is daarbij van belang.

 1. Introductie, verdeling van de dimensies

De intervisie begeleider verdeelt de 3 dimensies over de deelnemers. Elke deelnemer heeft een dimensie waar deze vragen over stelt.

 • Casus inbrenger
 • Deelnemers stellen verhelderende en verdiepende vragen:
  • Vragen over methodiek, richtlijnen, attitude
  • Vragen over beroeps ethische afwegingen
  • Vragen over de werkwijze in relatie tot de persoon van de professional.
 1. Probleemverkenning

De gespreksleider vraagt de casusinbrenger om de situatie te beschrijven en de onderzoeksvraag toe te lichten.

De deelnemers stellen vragen op basis van de verdeling van de dimensies. Zij stellen open vragen gericht op verheldering of verdieping. Let op dat het alleen om vraagverheldering gaat en er geen oordeel of advies wordt gegeven. Doel van deze stap is: “Hebben we alle dimensies van de vraag echt goed in beeld?”

 1. Probleemdefinitie

De deelnemers formuleren één probleemdefinitie vanuit hun dimensie. De inbrenger maakt een keuze op basis van deze probleemdefinities. Deelnemers stellen verdiepende vragen op basis van deze keuze.

 1. Advisering

Iedere deelnemer formuleert één advies. De inbrenger reageert op deze adviezen:

 • Wat spreekt aan, wat niet en waarom?
 • Welk advies gaat de deelnemer omzetten tot actie?
 • Wat gaat de inbrenger doen?

Evaluatie

Hoe kijken de deelnemers en de inbrenger terug op uitwisseling?