1.11: Integratie van leren en leven

Integratie = ervaringen vanuit verschillende contexten en niveaus samenbrengen

Integratie is een groeiproces, met gevolgen voor het bestaande patroon van denken, voelen, handelen en willen. Het raakt aan de beroepsidentiteit en de persoonlijke identiteit. Waarbij de methode van werken van invloed is en de context waarin het leren plaats kan vinden (de werk- en privé context).

Integratie zorgt voor verandering op zijnsniveau

Daarbij worden basale behoeften aangesproken zoals veiligheid, autonomie, verbondenheid, grenzen en (zelf)waardering) en komen deelnemers ethische normen en waarden tegen.

Verandering vooronderstelt een bewustzijn van houding, kennis en vaardigheden. Tegelijkertijd worden onbewuste gedachten en gevoelens geactiveerd, waarmee er een spanningsveld in het leren en veranderen kan ontstaan.

Deelnemers aan een intervisie brengen hun ervaringen in om hun professionele handelen te verbeteren. Intervisie levert een bijdrage aan daadwerkelijk gedragsverandering wanneer er aan de intervisie een actie gekoppeld is. Daarmee kan de uitwisseling en de reflectie omgezet worden in concreet gedrag.

Eigenaarschap

De deelnemer kan zijn eigen leerproces zelf ter hand nemen. Soms gesteund door vakgenoten, collega’s of een team. Door aandacht te besteden in een intervisie aan de transfer naar de dagdagelijkse praktijk en daarop terug te komen wordt de deelnemer gesteund het ‘geleerde’ toe te passen.

De volgende zaken zijn daarvoor relevant:

  • Is de deelnemer in staat tot zelfreflectie.
  • Is er sprake van intrinsieke motivatie.
  • Voelt de deelnemer zich eigenaar van zijn leerproces.
  • Welke stappen zijn er nodig in de transfer.

Zelfreflectie is noodzakelijk zodat de deelnemer zijn eigen leerproces ter hand kan nemen. Dan herkent de deelnemer zijn of haar eigen krachtenveld en weet deze welke er ondersteuning nodig is en wanneer deze zelfstandig kan leren.

Op het moment dat een deelnemer tot actie kan overgaan is deze eigenaar van zijn/haar leerproces. Dit is essentieel.

Een maatje kan behulpzaam zijn

Het voordeel van het delen van je acties is het concreet benoemen. Daardoor kan er opnieuw reflectie en feedback plaatsvinden waarmee verdieping en verankering ontstaat.