1.01: Wat is intervisie?

Enkele definities op een rij

Leren van en met elkaar

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied of met dezelfde doelgroep. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk en/of de samenwerking te verbeteren.

Intervisie is een gestructureerde vorm van intercollegiaal contact en geeft de deelnemers gelegenheid elkaar te bevragen, te ondersteunen en feedback te geven. Intervisie biedt een professionele basis om van en met elkaar te leren.

Intervisie is ook een inspirerend en beproefd ontwikkelingsinstrument voor een organisatie. Het biedt een hoog professioneel rendement met een meerwaarde voor de langere termijn.

Intervisie is een groepsetting waarin collega’s beroepsmatig met én van elkaar leren.

Intervisie is een methodische groepsreflectie. Professionals bespreken bij intervisie werkervaringen en helpen elkaar beter te functioneren. Intervisie is een reflectiemethode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Deelnemers aan een intervisiegroep komen meestal op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen.

Kwaliteit

Intervisie maakt onderdeel uit van het kwaliteitsinstrument van diverse beroepsgroepen:

 • Het methodisch reflecteren op complexe werksituaties
 • In relatie tot professionele beroeps- en persoonswaarden
 • Binnen de context van de klant en diens netwerk

Organisaties faciliteren intervisie als zij de meerwaarde van deze reflectie erkennen in het dagelijks functioneren van hun medewerkers (persoonlijke en professionele hygiëne) en de kwaliteit van zorg (de best mogelijk zorg voor de klant).

Intervisie kan plaatsvinden per beroepsgroep, per beroepenveld en vanuit de samenwerking als team, zowel multi- als monodisciplinair samengesteld. Bij voorkeur in een afgesproken periode, met 4 tot 8 vaste deelnemers.

Intervisie vraagt om meerdere perspectieven

In intervisie is een open – systemische blik essentieel:

 • Kennen van je eigen systeem, generatieve patronen, oude en actieve patronen
 • Herkennen van collega’s in hun patronen en kwaliteiten
 • Zich verplaatsen in de klant, diens netwerk, in leidinggevende, in collega’s
 • Erkennen van de organisatie context, historische overlevering, actuele dimensies
 • Met aandacht voor de maatschappelijke dynamiek

Intervisie is gericht op het verder ontwikkelen van een professionele houding vanuit meerdere perspectieven en dimensies. We onderscheiden daarin de volgende dimensies:

 • Passend binnen de beroepscontext > beroepsdimensie
 • In relatie tot de doelgroep, team of organisatie > contextuele dimensie
 • Installeren van intervisie binnen een organisatie > organisatorische dimensie
 • Persoonlijke-en professionele normen en waarden > waarden en visie
 • De methodieken en technieken toepassen, oefenen > methodische dimensie
 • Onderzoeken en beargumenteren > methodische dimensie
 • Beroepsethische overwegingen > ethische dimensie
 • Past het werk wat ik doe bij mij > persoonlijke dimensie

De inhoud van intervisie

De onderwerpen kunnen bepaald worden door de deelnemers van de intervisiegroep zelf, de organisatie of  de beroepsvereniging.

 • Deelnemers kunnen afspreken om te werken met een casusinbreng of een van tevoren bepaald onderwerp
 • Een beurtelingse voorbereiding over het inhoudelijke werk of problematische vraagstukken
 • De inhoud kan ter plekke bepaald worden door professionele ervaringen, belemmerende gevoelens of overtuigingen
 • Soms staan organisatieveranderingen of persoonlijke ontwikkelingsvragen centraal

Een voorbeeld van intervisie inhoud vanuit een beroepsvereniging SKJ:

Reflectie is een vorm van nadenken over het (eigen) handelen in een praktijksituatie, waarvan je kunt leren. Doel van reflectie is het verbeteren van uw professionele handelen, zodat u nog betere hulp kunt bieden. Het gaat bij reflectie niet om reflecteren op het proces van de cliënt, maar juist om reflectie op uw eigen proces
als hulpverlener. U reflecteert op uw handelen en betrekt daarbij de kennis en kunde waarmee u uw handelen kunt uitleggen en onderbouwen. Uw professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) kunnen hierbij helpen. Deze manier van reflecteren ondersteunt uw vakinhoudelijke ontwikkeling.

 Er worden drie dimensies onderscheiden bij reflecteren:

 1.      Gebruik ik de juiste methoden, technieken en richtlijnen? Kan ik uitleggen waarom?
 2.      Maak ik de juiste (beroepsethische) afwegingen? Hoe komen deze tot stand?
 3.      Doe ik mijn werk op een manier die bij mij past?

Deze drie dimensies komen in samenhang aan bod.

Bij benodigdheden vind je artikelen of een opdrachten

Hendriksen, J., Intervisie: op zoek naar de kracht in jezelf om samen met anderen te leren (12,5 pagina’s)