Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1         Definities

 

 1. IN SCÈNE – GORRY CLEVEN – ME-ME E-LEARNING, gevestigd sinds 01-01-2007 te Eindhoven met KvK-nummer 17204894 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op allen handelsnamen die onder dit KvK nummer vallen, te weten

86913 Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen

85592 Bedrijfsopleiding en training

9003 Schrijven en overige scheppende kunst

 1. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. Deze is opdrachtgever of deelnemer aan een van de geleverde diensten, opleiding of training.
 2. Een opdrachtgever kan zowel een natuurlijk als een juridisch rechtspersoon zijn. Een organisatie, zelfstandige of privépersoon.
 3. Overeenkomst: overeenkomst van opdracht die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt gesloten voor het verrichten van werkzaamheden. Het betreft een overeenkomst van bepaalde duur.

5.Overeenkomst bepaalde duur: overeenkomst die wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd en die eindigt door voltooiing van de werkzaamheden en/of door het verstrijken van de overeengekomen duur.

 

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de versie van deze algemene voorwaarden die op de website te vinden is of op verzoek toegezonden worden.

Het betreft de www.gorrycleven.com en www.me-we-elearning.com

 1. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de, door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst, eventueel ingeschakelde derden.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

 

Artikel 3         Offertes

 

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan bij uitzondering in onderling overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk worden vastgelegd middels een aanvulling op de overeenkomst of offerte.

 

Artikel 4         Tarieven en betalingen        

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven zijn inclusief btw. Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, worden apart aangegeven. Indien btw onderdeel is van het tarief staat dit vermeld op de overeenkomst en offerte.
 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het actueel gehanteerde prijspeil en op maat gemaakt voor het project van opdrachtgever, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen wanneer omstandigheden dit vergen, aan te passen. Aanpassingen van de tarieven worden vooraf medegedeeld aan de opdrachtgever.

 

Artikel 5         Aanmeldings- en betalingsprocedure van een training

1.Aanmelding voor een dienst van opdrachtnemer verloopt online door opdrachtgever door middel van het sturen van een e-mail aan opdrachtnemer. Na ontvangst van de aanmelding neemt opdrachtnemer contact op voor het maken van een individuele afspraak of door het sturen van een aanmeldingsformulier voor een training.

Bij aanmelding voor een online dienst van opdrachtnemer zal de betaling ook online plaatsvinden.

2.Zodra er voldoende aanmeldingen zijn voor een training, zal de opdrachtgever  informatie ontvangen over de uitvoering.

3.Vervolgens zal de factuur, vergezeld van deze algemene voorwaarden door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden toegestuurd.

4.Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan per bankoverschrijving op rekeningnummer NL51RABO0132052997 ten name van IN SCÈNE onder vermelding van het factuurnummer.

5.Bij het niet voldoen van de betaling binnen de gestelde termijn, zal er door opdrachtnemer een betalingsherinnering worden verstuurd. Indien het bedrag niet is voldaan bij aanvang van de cursus, kan de toegang tot de training aan de opdrachtgever/deelnemer worden geweigerd. De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling. Een opdrachtnemer kan in uitzonderlijke gevallen worden toegelaten als er niet is voldaan binnen 30 dagen na de gestelde betalingstermijn zal opdrachtnemer 20% rente- en administratiekosten in rekening brengen.

 

 

Artikel 6         Annulering van de overeenkomst voor een training

Annulering van de inschrijving voor een training is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
1.Deelname aan de training door opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang kosteloos geannuleerd worden.
2.Bij annulering van de training tot 14 dagen voor de startdatum wordt er 50% van het volledige factuurbedrag aan opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Bij annulering binnen 14 dagen voor de startdatum kan geen restitutie meer plaatsvinden aan opdrachtgever.
4.Wanneer opdrachtgever annuleert vóór aanvang van de training, mag deze zelf een vervanger voor de gereserveerde training voorstellen.

Artikel 7         Wijziging van de overeenkomst voor een training

1.Opdrachtnemer heeft het recht om bij dwingende en onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainingsdagen met opgave van redenen te verzetten, de locatie van de training te wijzigen, dan wel de training online via ZOOM uit te voeren.

2.Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 14 dagen vóór aanvang geïnformeerd en vindt volledige restitutie van het factuurbedrag plaats (binnen de gestelde termijn van 14 dagen).

3.Inschrijvingen kunnen door geboekt worden naar een volgende uitvoering.

 

Artikel 8         Aanmeldings- en betalingsprocedure voor supervisie, coaching,      therapie

1.Na een vrijblijvende kennismakingsafspraak worden afspraken gepland en een overeenkomst door opdrachtnemer ter ondertekening aan opdrachtgever aangeboden. Met een verwijzing naar de algemene voorwaarden te vinden op de website.

2.Facturen zullen maandelijks per email aan opdrachtgever worden verstuurd.

3.Het verschuldigde factuurbedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan per bankoverschrijving op rekeningnummer NL51RABO0132052997 ten name van IN SCÈNE onder vermelding van het factuurnummer.

4.Bij het niet voldoen binnen de gestelde termijn, zal er een betalingsherinnering worden verstuurd. Indien het bedrag niet is voldaan binnen 30 dagen na de gestelde betalingstermijn zal opdrachtnemer 20% rente- en administratiekosten in rekening brengen.

 

Artikel 9         Naleving van afspraken en annuleringsvoorwaarden supervisie, coaching of therapie

 

Bij het niet nakomen van een afspraak of het annuleren van een afspraak binnen 24 uur voorafgaand aan de aanvangstijd van de supervisie, coaching of therapie zal volledig in rekening gebracht worden.

 

Artikel 10       Beëindiging van de overeenkomst algemeen

 

1.In geval van overmacht van de opdrachtnemer, waaronder mede begrepen ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, computerstoring- of uitval, is de opdrachtnemer gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Opdrachtnemer zal hierover melding doen aan opdrachtgever.

2.Indien de overmacht langer voortduurt dan 10 werkdagen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

 

 

Artikel 11       Bijzondere bepalingen

 

1.Geheimhouding
IN SCÈNE garandeert opdrachtgever dat alle informatie die zij van de opdrachtgever  ter beschikking krijgt nimmer ter beschikking te stellen aan derden, zonder daarvoor schriftelijke toestemming te vragen.

 

Indien eindevaluaties overeengekomen zijn zullen deze in overeenstemming met de deelnemers opgesteld worden. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:

– opdrachtnemer verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende afspraak van de rechter of overheidsorgaan de informatie algemeen bekend wordt

– de opdrachtnemer optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

– ten aanzien van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, gelden de bepalingen uit de verwerkersovereenkomst.

 

2.Auteursrecht
1.Het auteursrecht en intellectueel eigendom op de door IN SCÈNE uitgegeven boeken, readers en overige leermiddelen berust bij IN SCÈNE. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IN SCÈNE als opdrachtnemer zullen door deelnemers en opdrachtgevers geen gegevens met derden gedeeld worden.

2.Opdrachtnemer staat open voor het delen van enig auteursrechtelijk materiaal. Hierover maken opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken. Uitdrukkelijke voorwaarde in het geval van delen van auteursrechtelijk materiaal van opdrachtnemer is de bronvermelding door opdrachtgever. Het delen van het betreffende materiaal wordt schriftelijk via e-mail tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vastgelegd.

 

Artikel 13       Geschilbeslechting

1.Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2.Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer streeft ernaar binnen 3 werkdagen na ontvangst op de klachten te reageren.

2.Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van opdrachtnemer.

3.Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.

4.Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden enkel beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.

5.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

6.Opdrachtnemer is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hierover informeren.